قوانین و مقررات غرفه سازی خاص مربوط به غرفه های خودساز

 (توجه زمان صدور مجوز فقط و فقط 5 و 6 شهریور ماه می باشد.)
-قوانین و مقررات(لینک دانلود)
-فرم تعهدنامه و تایید طرح غرفه خودساز مربوط به شرکت هایی که دارای مجوز فعالیت می باشند.( لینک دانلود)
--فرم تعهدنامه و تایید طرح غرفه خودساز مربوط به شرکت هایی که راسا اقدام به غرفه سازی می نمایند.( لینک دانلود)
-فرم درخواست انشعاب برق(لینک دانلود)
-فرم زمانبندی اجرایی( لینک دانلود)